fokbeleid

Fokreglement Epagneul Breton Club Nederland

als vastgesteld op 9 maart 2013 in werking met ingang van 1 augustus 2013

1 ALGEMEEN 

1.1. Dit reglement voor de Epagneul Breton Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Epagneul Breton zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 9 maart 2013. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

 

1.2 Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de Epagneul Breton Club Nederland.

 

1.3 Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

 

1.4 Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

1.5 Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

1.6 Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.


2. FOKREGELS 

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

 

2.1.  Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

 

2.2.  Herhaalcombinaties:

Dezelfde oudercombinatie is 2 maal toegestaan.

 

2.3. Minimum leeftijd reu:

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.

 

2.4 Aantal dekkingen:

De reu mag maximaal 3 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 6 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

 

2.5.  Cryptorchide en monorchide:

cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

 

2.6.  Gebruik buitenlandse dekreuen:

Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend;

De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen

 

2.7.  Kunstmatige inseminatie

(sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement  alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

 

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

 

3.1. Een teef mag op de datum van de dekking niet jonger zijn dan 18 maanden.

 

3.2. Een teef die haar eerste nest zal krijgen, mag niet gedekt worden na de dag waarop zij 72 maanden oud is geworden.

 

3.3. Een teef mag niet gedekt worden na de dag waarop zij 96 maanden oud is geworden.

 

3.4.  Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar derde nest is geboren.

 

3.5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.

 

3.6 Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.


4. GEZONDHEIDSREGELS 


4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:

preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

 

4.2. Verplicht screeningsonderzoek.

 Op basis van onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op HD.

 

4.3.  Erfelijke aandoeningen:

met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

HD D en HD E

HD C (uitgezonderd in combinatie met HD A)

4.4.  Diskwalificerende fouten:

met honden met één of meer diskwalificerende fouten  (zie de rasstandaard) mag niet worden gefokt.

 

4.5. Staartloosheid:

In het geval van aangeboren kortstaarten dient een dierenarts binnen 72 uur na de geboorte van de pups dit te controleren en hiervan een schriftelijke verklaring op te maken.

 

5. GEDRAGSREGELS 


5.1 Karaktereisen:

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2  Verplichte gedragstest:

Voor de Epagneul Breton is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

 

6. WERKGESCHIKTHEID


6.1 Verplichte werkgeschiktheidtest: Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

 

7. EXTERIEURREGELS

 

7.1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie  en daar minimaal de kwalificatie ZG op die expositie hebben behaald.

 

7.2. Fokgeschiktheidskeuring:

Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.


8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS


8.1 Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

 

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN


9.1.  Dit reglement is niet van toepassing op de nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

 

9.2.  Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

 

9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

 

9.4 Eén van de ouderdieren dient in het bezit te zijn van een kwalificatie behaald op een veldwedstrijd, bedoeld om “staande hondenwerk” te beoordelen.

 

10. INWERKINGTREDING


10.1 Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Epagneul Breton Club Nederland op 9 maart 2013.

 

De voorzitter,                                De Secretaris

G.M.J. de Klein                              L.A.H. van Heynsbergen